The partner venues for Breaking the Box: Ffwrnes Theatr, The Park and Dare & Pontio, the word Grow is written top right and colourful tittles (the dot of an i) are dotted around

Breaking the Box: Cydlynydd Prosiect

Mae Breaking the Box yn brosiect cymhleth a phellgyrhaeddol sy'n cynnwys llawer o bartneriaid. Mae'r rhain yn cynnwys Taking Flight Theatre, Hynt, Pontio, Theatrau RCT, Theatrau Sir Gâr, Celfyddydau Anabledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen. 

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Prosiect a fydd yn arwain y gwaith o recriwtio a chefnogi ddwy rôl 'Gwneuthurwyr Newid' Byddar, anabl neu Niwrorywiol, gan eu cynorthwyo i wreiddio yn eu canolfannau partner penodedig. Rydym yn chwilio am unigolun sydd yn angerddol am gynhwysiant ac am gyflawni newid. Rhywun a fydd yn adlewyrchu gwerthoedd craidd y prosiect sef bod yn agored, dilysrwydd, undod, realaeth, ac etifeddiaeth.   

Beth yw Breaking the Box?

Mae arnom angen mwy o bobl greadigol Byddar, anabl a niwroamrywiol i ddod â’u doniau a’u sgiliau i'r theatr yng Nghymru. Nid yn unig ar y llwyfan, ond tu cefn llwyfan hefyd, ac ym meysydd cynhyrchu a rheoli'r celfyddydau hefyd. I hwyluso hyn mae angen sector theatr a chelfyddydau sydd yn wybodus ac yn ymwybodol, gyda diwylliannau ac amgylcheddau gwaith sydd yn barod i gefnogi pawb er mwyn iddynt allu gwneud eu gwaith gorau.

Mae Breaking the Box (BTB) yn gonsortiwm o bartneriaid cysylltiedig ag ymroddedig. Rydym yn profi ac yn dysgu ffyrdd newydd o gydweithio gyda'n gilydd. Drwy wneud hyn, rydym yn modelu sut i greu'r cyfleoedd a’r newidiadau sydd eu hangen arnom i greu gweithle mwy dichonadwy yn y celfyddydau i bawb. 

Yn y dyddiau cynnar, sefydlodd BTB rwydwaith o ganolfannau yng Nghymru sy'n hygyrch ac yn groesawgar i staff, pobl greadigol a chynulleidfaoedd hefyd. Rhoddwyd pwyslais cryf ar feithrin diwylliant o gynhwysiant ac o groesawu hygyrchedd fel gwerth craidd. Ceisiwyd fynd i’r afael hefyd â’r tangynrychiolaeth yn y sector o bobl greadigol Fyddar ac anabl tu cefn llwyfan, trwy gynnig cyfleoedd datblygu gyrfa. Buom yn gweithio gyda 6 Unigolyn Creadigol Gyrfa Gynnar (UCGG), yn archwilio’r gwahanol sgiliau a disgyblaethau cefn llwyfan oedd ar gael iddynt. Hyd yma mae’r prosiect wedi gweld cynnydd mewn ymwybyddiaeth, gwell hygyrchedd, a pherthnasoedd cryfach yn cael eu meithrin gyda phobl greadigol a chymunedau Byddar, anabl a niwroddargyfeiriol.

Wrth ddechrau ar yr ail gyfnod, rydym yn chwilio am aelod newydd o’r tîm i ymuno ar y daith - person fydd yn gweithio gyda ni i gydlynu profiad carfan newydd o bobl greadigol, gan gysylltu a chynnal perthnasoedd rhwng ein holl partneriaid prosiect drwy gydol yr amserlen o 16 mis.

Beth yw pwrpas y Cydlynydd Prosiect?

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn cydweithio'n agos gyda phartneriaid craidd BTB, i gydlynu gweithrediad y rhaglen Breaking the Box. 

Bydd y Cydlynydd yn cynorthwyo'r recriwtio a'r gefnogaeth barhaus i ddwy rôl 'Gwneuthurwyr Newid': agwedd newydd ar Breaking The Box a fydd yn gosod dau o unigolyn Byddar, anabl neu niwroamrywiol (unigolion creadigol neu sydd â diddordeb mewn ymgysylltu â'r celfyddydau) yn fewnol yn ein canolfannau partner. Cyfrifoldebau yr unigolion yma fydd cynrychioli gwerthoedd ac uchelgeisiau BTB, meithrin perthnasoedd yn fewnol gyda'r staff a hefyd yn allanol gyda chymunedau a chynulleidfaoedd lleol. 

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn chwarae rhan allweddol yn y broses o recriwtio ac anwytho carfan newydd o Unigolion Creadigol Gyrfa Gynnar (UCGG), mewn cydweithrediad â'r 'Gwneuthurwyr Newid' yma fydd newydd gael eu penodi. Byddant yn cydlynu holl leoliadau a gweithdai'r UCGG yn ystod cyfnod y prosiect, gan weithredu fel pwynt cyswllt canolog yn ogystal â mentora a chefnogi'r UCGG. 

Y Cydlynydd fydd y prif bwynt cyswllt hefyd rhwng y canolfannau, yr UCGG, a phartneriaid prosiect, yn sicrhau cyfathrebu a chydweithio effeithiol ymhlith yr holl randdeiliaid.

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content