The partner venues for Breaking the Box: Ffwrnes Theatr, The Park and Dare & Pontio, the word Grow is written top right and colourful tittles (the dot of an i) are dotted around

Breaking the Box: Aelodau'r Consortiwm

Y Sefydliadau yng Nghonsortiwm Breaking the Box::
Theatr Taking Flight
Ein Gweledigaeth ni... yw byd y celfyddydau lle mae’r storïau a adroddir a’r lleisiau a glywir yn gwir adlewyrchu’r byd yr ydym yn byw ynddo; lle mae’r theatr a grewn ni’n deall cynulleidfaoedd o bob cefndir ac yn eu gwahodd i mewn yn groesawgar.
Ein Cenhadaeth... yw dinistrio’r rhwystrau sy’n cadw pobl rhag cymryd rhan yn y theatr, gan wthio’n ddibaid yn erbyn yr hyn sy’n eu hatal rhag bod yn greadigol. Ein nod yw hybu cynrychiolaeth pobl Fyddar, anabl a niwroamrywiol yn y theatr trwy lefelu’r llwyfan. Dymunwn newid tirwedd y celfyddydau yng Nghymru a’r tu draw trwy herio eraill i feddwl mewn ffyrdd mwy cynhwysol.

Yn Taking Flight rydym yn creu cynyrchiadau theatr beiddgar, anghyffredin gyda pherfformwyr Byddar, anabl, heb fod yn anabl a niwroamrywiol. Mae ein gwaith yn teithio ledled Cymru a thu hwnt ac rydym yn aml yn canfod ein hunain mewn mannau anghysbell yn ogystal â lleoliadau theatr draddodiadol.
Ochr yn ochr â’n gwaith teithio, rydym wrthi’n meithrin talent anabl y genhedlaeth nesaf, ar y llwyfan a’r tu ôl i’r llenni. Rydym wedi gwneud hyn trwy gynnal [cyrsiau hyfforddiant proffesiynol cynhwysol]a chynlluniau mentora ar gyfer pobl sy’n eu hystyried eu hunain yn Fyddar neu’n anabl, neu niwrowahanol, ac sy’n chwilio am y cam nesaf ymlaen at yrfa yn y theatr, neu a hoffai ddatblygu’r sgiliau sydd ganddynt a magu hyder.
Gyda dros ddeng mlynedd o brofiad, ni yw'r sefydliad y mae pawb yn troi ato yng Nghymru ar gyfer cyngor, gwybodaeth neu ysbrydoliaeth yng nghyswllt integreiddio mynediad a gweithio gyda chastiau cynhwysol. Rydyn ni wrth ein bodd yn rhannu popeth yr ydym wedi’i ddysgu am weithio’n gynhwysol, ac rydyn ni'n cynnal digwyddiadau rheolaidd gyda’r nod o ysbrydoli sefydliadau celfyddydol eraill i feddwl y tu hwnt i’r bocs o ran gweithio gydag artistiaid tangynrychioledig ac i archwilio ffyrdd newydd o greu a marchnata gwaith hygyrch..
Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC)
Arweinir y sefydliad DAC gan bobl anabl ac mae'n canolbwyntio ar adlewyrchu profiad byw pobl anabl neu byddar. Drwy weithio yn unol â’r model cymdeithasol o anabledd, rydym yn cydnabod mai rhwystrau systemig, agweddau negyddol, ac eithrio cymdeithasol (yn fwriadol neu’n anymwybodol) yw’r prif ffactorau allweddol sy'n analluogi pobl.
Mae’r celfyddydau’n darparu llwyfan y gellir ei ddefnyddio i herio’r canfyddiadau negyddol cyffredin o bobl anabl, i amlygu anghydraddoldebau, a chefnogi dewisiadau cyfiawnder cymdeithasol amgen. Mae DAC yn defnyddio’r celfyddydau i addysgu, herio agweddau, a dileu rhwystrau sy’n cyfyngu ar ddewisiadau bywyd pobl anabl i fyw’n annibynnol ac yn gyfartal o fewn cymdeithas.
Felly, ystyrir bod holl waith DAC yn anelu at fod yn hygyrch ac mor ddi-rwystr â phosibl wrth gyflwyno ein gweithgareddau celfyddydol. Fel y cyfryw, byddwn yn cofleidio amrywiaeth, yn hyrwyddo a dathlu yn enwedig iaith a diwylliant Cymru.
Ein nod yw bod yn arloeswyr ar gyfer y genedl a cheisiwn fod yn esiampl loyw o arfer gorau yma yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.
 
Hynt   
Hynt yw’r cynllun mynediad cenedlaethol ar gyfer theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru. Mae Hynt yn fenter Cyngor Celfyddydau Cymru, a reolir gan Greu Cymru mewn partneriaeth â Diverse Cymru. Mae Hynt yn gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau yng Nghymru i wneud yn siŵr bod arlwy cyson ar gael i ymwelwyr Byddar, anabl a niwroddargyfeiriol, ymwelwyr â gofynion mynediad, ac i'w Gofalwyr a'u Cynorthwywyr Personol.
Bydd Gweinyddwr Prosiect Hynt yn rhan o'r prosiect. Bydd Hynt yn chwarae rhan yn y gwaith o gydlynu’r Diwrnod Rhannu Diwydiant a bydd Gweinyddwr y Prosiect yn rhannu’r hyn a ddysgir drwy rwydweithiau, cyfarfodydd a digwyddiadau Creu Cymru a Hynt. Bydd Hynt yn gweithio gyda'r canolfannau dan sylw i'w cefnogi yn y tymor hir. Mi fydd Gweinyddwr Prosiect Hynt hefyd yn gweithredu mewn rôl gefnogol i'r Cydlynydd Prosiect. 
 
Theatrau Sir Gâr / Carmarthenshire Theatres
Mae Theatrau Sir Gâr yn gyfuniad o dri lleoliad perfformio celfyddydau o fewn Sir Gaerfyrddin, Y Ffwrnes yn Llanelli, Y Lyric yng Nghaerfyrddin, a Theatr y Glowyr yn Rhydaman. Rheolir a gweithredir ein gwasanaeth yn gyfan gwbl gan Gyngor Sir Caerfyrddin, fel rhan o'r gwasanaeth Diwylliant a Hamdden yn isadran y Cymunedau.
Y Ffwrnes yw prif leoliad perfformio celfyddydau'r sir yng nghanol Llanelli ac fe’i hagorwyd yn 2013 gyda buddsoddiad o £15 miliwn. Mae’n un o theatrau mwyaf newydd a mwyaf modern Cymru, ac yn un o’r lleoliadau gorau yn y wlad o safbwynt offer technegol a'r mwyaf hygyrch hefyd. Mae gan y Lyric yng Nghaerfyrddin a'r Glowyr yn Rhydaman dreftadaeth a hanes cyfoethog, mae eu cymunedau yn eu gwerthfawrogi'n fawr, ac mae'r ddau yn darparu profiad theatr amrywiol. Gyda thair canolfan gelfyddydol wahanol iawn yn gwasanaethu tair prif dref y sir cynigir yr hyblygrwydd i gyflwyno rhaglen eang, amrywiol a hygyrch i’n cynulleidfaoedd.
 
Theatrau RhCT
Mae Theatrau RhCT yn ased diwylliannol gwerthfawr i Rondda Cynon Taf, ei thrigolion a'i hymwelwyr. Mae theatr eiconig a hanesyddol y Coliseum, Aberdâr a Theatr y Parc a’r Dâr, Treorci yn adeiladu ar eu rhaglen cyflwyno a chyfranogol cyffrous trwy gynhyrchu a chyd-gynhyrchu gydag artistiaid sy’n cyd-gordio â’n cymunedau.
Mae'r theatrau yn gwasanaethu poblogaeth o bron i ddau gant tri-deg-pump mil ac wedi'u lleoli yng nghanol trefi Aberdâr a Threorci. Mae’r ddau yn darparu cyfleuster proffesiynol ar gyfer cyflwyno, creu a chymryd rhan yn y celfyddydau, a defnyddir y ddau at y diben yma gan y gymuned leol a grwpiau amatur o bob oed.
 Trwy gyflwyno, cynhyrchu, cyfranogiad a phartneriaethau, mae gan Theatrau RhCT y dyhead o ennill clod yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ein ffordd o weithio gydag artistiaid a thrigolion yn ymwneud ag adeiladu ar enw da Theatrau RhCT fel asedau diwylliannol gwerthfawr, gan sicrhau eu bod yn hygyrch i bawb ac yn creu gwaith gyda’u cymunedau ac ar eu cyfer.
Pontio
Canolfan gelfyddydol sy'n rhan o Brifysgol Bangor yw Pontio. Mae bellach wedi bod ar agor, fel canolfan gelfyddydol, ers pum mlynedd ac yn ystod y cyfnod yma rydym wedi cyflwyno arlwy amrywiol o gynnwys teithiol a chyd-gynhyrchiadau. Rydym wedi croesawu cynulleidfaoedd o bob oed a chefndir i lu o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol. Yn ein dau ofod celf byw, y prif lwyfan, Theatr Bryn Terfel, sydd yn dal 500, a'r stiwdio, sydd yn dal 120, ac yna y sinema ar gyfer 220, rydym wedi cyflwyno theatr, dawns gyfoes, bale, syrcas, dawns awyr, opera, cerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth gyfoes a phop, ffilm, a chelf weledol gan artistiaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a sefydliadau creadigol.
Canolbwynt aml-gelfyddyd yw Celfyddydau Pontio, yn gyfuniad o bob ffurf ar gelfyddyd, yn llwyfannu’r gorau o Gymru, y DU yn ogystal ag arlwy diwylliannol ac artistig rhyngwladol. Mae’r arlwy amrywiol yma'n golygu ein bod yn cyrraedd demograffeg amryfal ac eang o’r gymuned ac er mwyn i ni gynnal, datblygu a thyfu’r ethos ymgysylltu a chynhwysol hwn, mae’n rhaid i ni barhau i herio ein hunain yn y ffyrdd yr ydym yn ei gyflawni.
Yn ogystal â hyn, mae Pontio yn gweithredu rhaglen gelfyddydau cyfranogol dwyieithog gweithredol a deinamig, BLAS, sydd wedi ymgysylltu ag ysgolion a grwpiau cymunedol yn yr ardal yn rheolaidd dros y pum mlynedd diwethaf.
Fel canolfan gelfyddydau Prifysgol, byddwn yn cymryd rhan arweiniol yn yr elfen dysgu a lleoli ac rydym yn angerddol am ddatblygu Pontio fel lleoliad hygyrch a chynhwysol ar gyfer cynulleidfaoedd, staff a pherfformwyr fel ei gilydd.
Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen 
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn 2015 fel sefydliad elusennol gydag amcanion i wella cyfleoedd diwylliannol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a’r rhanbarth ehangach.
Ein pwrpas yw Gwneud Bywydau Pobl yn Well trwy ddarparu gofod a chyfle i bobl fwynhau profiadau diwylliannol bywiog sy’n ysbrydoli ac yn gwella eu hymdeimlad o les.
Rydym yn gweithio ar y cyd ag eraill ar draws y sector breifat, y sector gyhoeddus a’r trydydd sector i gyflawni mwy o effaith gymdeithasol a budd i’n cwsmeriaid, staff a rhanddeiliaid. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 drwy ein cyfleusterau, ein gweithgareddau a’n rhaglenni.
We are committed to supporting the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 through our facilities, activities and programmes.
Rydym yn sefydliad ystwyth, gwydn a chadarn, gyda ffocws cryf ar wella profiadau a chanlyniadau i'n buddiolwyr.
 
 
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content