Cefnogwch Ni

Ffyrdd o gefnogi ein gwaith

Cewch chi gyfrannu arian yn ddiogel trwy ddefnyddio’r ffurflen isod. Os ydych chi’n talu treth yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth anfon rhodd ar-lein.

Gallech chi ymuno â’n noddwyr rheolaidd. Cysylltwch â ni i ddysgu rhagor am gyfrannu’n rheolaidd i hyrwyddo ein gwaith.

Os mai busnes ydych chi, fe allech chi noddi prosiect, neu agwedd benodol ar brosiect. Fe noddodd cwmni Legal & General ambarelau er enghraifft ar gyfer un o’n sioeau ni yn yr awyr agored i gysgodi cynulleidfaoedd a pherfformwyr rhag y glaw. Gallai eich sefydliad chi fod yn gyfrifol am helpu un o’n prosiectau i lwyddo!

£
Dewis Dull Talu
Manylion Personol

Manylion Cerdyn Credyd
Taliad SSL diogel yw hwn.
Hawlio Rhodd Cymorth yn ôl

Gift Aid It!Ychwanegwch 25% at werth eich rhodd heb iddi gostio dim ichi. . Mae datganiad Rhodd Cymorth yn gadael i Theatr Taking Flight adhawlio treth ar roddion cymwys. Mae hyn yn golygu y gall Theatr Taking Flight adhawlio 25c ar bob £1 a roddwch chi, heb gost ychwanegol i chi.

Trwy roi tic yn y blwch “Hoffwn”, dw i’n awdurdodi Theatr Taking Flight i adhawlio’r dreth ar unrhyw roddion cymwys rydw i wedi’u gwneud, yn ogystal ag unrhyw roddion yn y dyfodol, nes i fi eu hysbysu’n wahanol. Dw i’n deall, os bydda i’n talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na maint y Rhodd Cymorth a hawlir ar fy holl roddion yn ystod y flwyddyn dreth dan sylw, y gellir gofyn i fi dalu unrhyw weddill. Dw i’n deall y bydd Theatr Taking Flight yn adhawlio gwerth 25c o dreth ar bob £1 a roddaf.

What is Gift Aid?

Gift Aid does not cost you a penny more, but can add an additional 25p to every £1 you donate. When Taking Flight Theatre receives a donation from a UK taxpayer, we’re entitled to claim an amount of tax (calculated at the basic rate of income tax in that year) paid on that donation. Once you have given your permission for us to do this on your behalf, there is no need for you to do anything else.

All that is required is that you must be a taxpayer and that would have paid or will pay sufficient Income and/or Capital Gains Tax to cover all the Gift Aid claimed on all your donations in that tax year. Please note that it is your responsibility to pay any difference.

The amount of tax we claim will be 25% of the total value of your donations in that tax year. Furthermore, if you are a higher taxpayer, you are also entitled to claim the difference between the basic rate which we will claim and the amount of tax you have actually paid. For further details on how you can do this, please contact your tax office. If your tax situation changes and your gifts will no longer be eligible for the Gift Aid scheme please contact us and we will amend your record accordingly.

Take me to my donation »

Cyfanswm y rhodd £10.00

Yn 2019 fe wyliodd 4,474 o bobl un o’n sioeau ni mewn gwahanol leoliadau. A gwelodd cannoedd o bobl un o’n darnau symud-o-gwmpas ni mewn gŵyl.
Pam dylech chi gefnogi Taking Flight?

Mae angen cefnogaeth ychwanegol ar bob prosiect rydym yn ei greu er mwyn gwireddu ein cenhadaeth.

 • Gallwch chi ein helpu ni i barhau i ddarparu cyfleoedd cyflogi moesegol ar gyfer perfformwyr a phobl greadigol sy’n Fyddar ac yn anabl.
 • Gallwch chi ein helpu ni i fagu hyder a sgiliau trosglwyddadwy pobl ifanc Fyddar ac anabl.
 • Gallwch chi ein helpu ni i ddarparu modelau rôl anabl a Byddar cadarnhaol ar gyfer y cenedlaethau sy’n dod.
 • Gallwch chi ein cynorthwyo ni i newid wynebau’r rhai sy’n creu theatr a’r rhai y mae’n cael ei greu ar eu cyfer.
Faint o bobl dych chi’n eu cyflogi bob blwyddyn?
 • 4 aelod staff parhaol
 •  1 youth theatre staff.
 • 20 o berfformwyr proffesiynol y flwyddyn. (Bydd mwy na 50% o’r bobl hyn yn eu hystyried eu hunain yn Fyddar neu’n anabl.)
 • 20-30 o bobl y flwyddyn gan gynnwys llenorion, hwyluswyr, cyfieithwyr BSL, Ymgynghorwyr Creadigol, Rheolwyr Llwyfan, dylunwyr, cyfansoddwyr a cherddorion.
 • Mae gennym hefyd oddeutu 12 gwirfoddolwr rheolaidd
Faint o brosiectau rydych chi’n eu gwneud?
 • Theatr Ieuenctid ar gyfer pobl ieuenctid sy'n Fyddar
 • 2 gynhyrchiad y flwyddyn, sy’n teithio p’un ai yng Nghymru neu yn Lloegr.
 • 2-3 o brosiectau’n cael eu datblygu ar gyfer y dyfodol bob blwyddyn
Faint o bobl sy’n cael profi eich gwaith?
 • Perfformiwyd You’ve Got Dragons (prosiect sy’n cyfeirio’n dawel fach at iechyd meddwl gyda phlant ifanc iawn) gerbron mwy na 3248 o bobl. Cymerodd 767 o bobl ran mewn gweithdai cydnerthedd.
 • Perfformiwyd Y Tempest gerbron ychydig yn llai na 3000 o bobl ledled Cymru yn ystod yr haf 2017.
 • Gwyliwyd Real Human Being, a aeth i’r afael â throseddau casineb yn erbyn pobl anabl, gan fwy na 9000 o ddisgyblion uwchradd yng Nghymru rhwng 2014 a 2017.

CYMYNRODDION

Ar ôl ichi wneud darpariaeth ar gyfer eich anwyliaid, un ffordd hyfryd o barhau i gefnogi’r gwaith yr ydym yn ei wneud fyddai gadael cymynrodd inni yn eich ewyllys, ni waeth faint y gallwch chi ei roi. Trwy wneud hyn fe fyddwch chi’n buddsoddi yn nyfodol Taking Flight, gan feithrin egin dalentau creadigol Byddar ac anabl a gadael treftadaeth barhaus i’r cenedlaethau a ddaw. Gallech chi ystyried gadael swm penodol neu ganran efallai o’ch eiddo. Gan ein bod ni’n elusen gofrestredig sy’n cael ei hariannu fesul prosiect, gall £250 neu gymynrodd o 1% hyd yn oed wneud gwahaniaeth aruthrol.

Os carech chi drafod ein cefnogi ni mewn unrhyw ffordd, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda..

Gyda diolch i'n cyllidwyr:

Logos of taking flight funders past and present
Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content