Hyfforddi ac Ymgynghori

Ymgynghori

Gallwn ni gynorthwyo canolfannau/lleoliadau i asesu a gwella rhwyddfynediad corfforol ac o safbwynt agweddau, a helpu sefydliadau cynhyrchu hefyd i ymwreiddio rhwyddfynediad yn eu gwaith perfformio.

Trwy Taking Flight, cewch chi weithio gydag Ymgynghorydd Byddar ac Ymgynghorydd Dall. Rydym hefyd yn cynnig Ymgynghoriaeth BSL, Ymgynghoriaeth Disgrifio Sain, Ymgynghoriaeth Mynediad Creadigol a Chyd-Drefniant Mynediad. Rydym wedi bod wrthi ers 15 mlynedd yn creu theatr hygyrch, cynhwysol, ac mae gennym gwybodaeth arbenigol i’w chynnig ar ystod eang o feysydd ymgynghori. Meddyliwch amdanom fel eich siop un stop ar gyfer trysorfa o wybodaeth a phrofiad o ymwreiddio Mynediad Creadigol yn eich sefydliad chi!

Os carech chi drafod sut gallwn ni helpu eich sefydliad chi, cysylltwch â ni..

Dyma rhagor o'r wybodaeth am weithio gydag a gweithio gydag ymgynghorydd Byddar dros gynyrchiadau ac Ymchwil a Datblygu a gweithio gydag ymgynghorydd BSL dros gynyrchiadau. and R&D .

Hyfforddiant Dwys

Rydym yn cynnig pecyn hyfforddiant pedair-rhan ym maes gweithio’n gynhwysol. Mae’n cynnwys:

Cyflwyno Gweithio’n Gynhwysol

Y cwrs diwrnod cyfan yma, dan arweiniad ein tîm o ymarferwyr Byddar, dall ac anabl, yw’r cyflwyniad gorau i weithio’n gynhwysol. Cynhelir gweithgareddau ymarferol trwy’r dydd; mae’r hyfforddiant hwn yn cloddio i sylfeini ymwybyddiaeth o fod yn Fyddar, yn ddall ac yn anabl yn gyffredinol. Byddwn yn delio â phopeth, o’r iaith a ddefnyddir gennym, a modelau Byddardod/anabledd, i’r holl reolau a gwaharddiadau a’n hawgrymiadau mwyaf gwerthfawr! O ddogfennau disgrifio anghenion mynediad i ddamcaniaeth y llwyau – a rhagor – ein cyflwyniad ni i weithio’n gynhwysol yw eich siop un stop ar gyfer popeth y mae angen ichi ei wybod.

Rhaid ichi gwblhau’r cwrs yma cyn i’ch sefydliad chi symud ymlaen at y cyrsiau dwys canlynol:

Hyfforddiant Dwys ar Ymwybyddiaeth o Fyddardod

Yn dilyn y sylfeini a astudiwyd yn y gweithdy cyflwyno gweithio’n gynhwysol, mae ein gweithdai undydd dwys ar Ymwybyddiaeth o Fyddardod yn dysgu ichi bopeth y mae angen ichi ei wybod am droi eich gwaith a / neu eich lleoliad yn groesawgar i’ch noddwyr Byddar a’ch aelodau staff Byddar fel ei gilydd. Mae’r sesiwn weithdy yma, yn llawn gweithgareddau ymarferol, yn trafod popeth o ddysgu am y gwahanol fathau o Fyddardod a gwahanol ddewisiadau o ran dulliau cyfathrebu, i sut i gyfathrebu â rhywun Byddar mewn BSL sylfaenol, argymhellion ynghylch darllen gwefusau a rhagor. Gweithdy a arweinir gan bobl Fyddar trwy gyfrwng BSL yw hwn, gyda dehonglwyr BSL/Saesneg.

Hyfforddiant Dwys ar Ymwybyddiaeth o Ddallineb

Yn dilyn y sylfeini a astudiwyd yn y gweithdy cyflwyno gweithio’n gynhwysol, mae ein gweithdai dwys ar Ymwybyddiaeth o Ddallineb yn cael eu teilwra’n benodol at ofynion eich sefydliad chi; maen nhw’n llawn gweithgareddau ymarferol fydd yn sbarduno eich staff i feddwl am sut byddan nhw’n rhoi’r offer newydd hyn ar waith mewn senarios go iawn. Arweinir y gweithdy hwn gan ein hymarferydd dall Tafsila Khan.

Hyfforddiant Sector-Benodol ar Ymwybyddiaeth o Anableddau

Yn dilyn y sylfeini a astudiwyd yn y gweithdy cyflwyno gweithio’n gynhwysol, mae’r gweithdy hwn yn cloddio i bopeth y mae angen ichi ei wybod am ymwybyddiaeth o anableddau yn sector y theatr. Mae’r sesiwn yn cynnwys llu o weithgareddau ymarferol, argymhellion defnyddiol a dulliau gweithredu y gallwch chi eu defnyddio mewn senarios go iawn yn eich sefydliad.

Cynhelir ein cyrsiau i gyd gan ein tîm arbenigol o hwyluswyr hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o Fyddardod, Dallineb ac Anableddau.

I ddysgu rhagor am ein pecynnau hyfforddiant neu i drafod anghenion mwy penodol eich tîm, cysylltwch â Steph Bailey Scottein Rheolwraig Mynediad, Cyfranogiad a Chynhwysiant.

Hyfforddiant Proffesiynol

Rydym yn trefnu digwyddiadau hyfforddi hefyd ar gyfer gweithwyr proffesiynol creadigol sy’n Fyddar, yn anabl ac yn abl, gan gynnig cyfleoedd i berformwyr ac ymarferwyr theatr i hogi eu sgiliau eu hunain.

  • Gweithdai clownio a chomedi corfforol
  • Cwrs hyfforddi hwyluswyr (2 wythnos) ynghyd â chynllun lleoliadau gwaith ar gyfer darpar arweinwyr anabl ac abl.
  • Rhaglen i bobl greadigol ar ddechrau eu gyrfa – rhaglen 18 mis yn cyfuno dosbarthiadau meistr, gweithdai, lleoliadau gwaith, mentora rhwydweithio – wedi iddo redeg yn llwyddiannus yn barod fel rhan o’n prosiect Torri’r Blwch dylai ein cynllun ar gyfer Pobl Greadigol ar Ddechrau eu Gyrfa weithredu eto yn 2024; ymunwch â’n rhestr bostio ni, neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o fanylion.
  • Hyfforddiant grymuso creadigol gyda Hijinx – yn dechrau yn y Gwanwyn 2024. Ymunwch â’n rhestr bostio ni, neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o fanylion.
  • Cwrs dwys BSL lefel 1 ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y celfyddydau(dan arweiniad Sarona Training).
  • Disgrifiadau Sain i’r theatr, dan arweiniad y Dr Louise Fryer.
  • Rydym yn gobeithio lansio llwybr hyfforddiant cynhwysol ar gyfer perfformwyr ar ddechrau eu gyrfa fel dewis amgen yn hytrach nag Ysgol Ddrama yn 2024/25. Ymunwch â’n rhestr bostio ni, neu dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o fanylion.
Disgrifiadau Sain

Rydym wedi gweithio’n ddiweddar gyda’r Dr Louise Fryer i hyfforddi tîm o Ddisgrifwyr Sain, gan gynnwys Disgrifwyr sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â ni.

Taking Flight Logo

Theatr Taking Flight
Canolfan y Celfyddydau Chapter
Stryd Y Farchnad
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Mae’r Theatr Ieuenctid yn cwrdd yng:

Atrium
University of South Wales
86-88 Adam St
Cardiff CF24 2FN

Members of:

A selection of logos: WCVA, Tempo, Creu Cymru, TYA Cymru, Outdoor Arts UK, The Cardiff Committment and Passport to the City

Cylchlythyr

Cyfrannwch arian

Cefnogwch Taking Flight trwy rodd hael. Cewch gyfrannu’n ddiogel trwy ein gwefan (isod), neu anfonwch siec yn daladwy i Taking Flight Theatre. (Os ydych chi’n talu trethi yn y DU, cliciwch ar yr opsiwn Rhodd Cymorth wrth roi ar-lein). Diolch!

Cymraeg
Skip to content