We are recruiting!

We're Recruiting

Taking Flight Theatre are looking for new trustees to join their committed and active board.

Closing date for applications is the 28th Feb 2020.

Taking Flight is an inclusive theatre company based in Cardiff, making professional productions with D/deaf, disabled, blind and Visually Impaired and non- disabled performers. All our work features embedded access, such as BSL, captions and Audio Description. We’ve also just launched Wales’ only youth theatre for D/deaf and Hard of Hearing young people so it’s a really exciting time to get involved with our work!

A trustee is a person who takes care of the work of a charity, making sure it meets its charitable aims and carries out everything it does in a legal and professional way.

Trustees have meetings every few months to check on, plan and discuss the work of the charity.

A board is the name given to the group of trustees looking after a charity.

Trustees do not get paid for being trustees, but they do get expenses for any travel etc.

We currently have 7 trustees on the Taking Flight board and are looking for 4- 6 more. 

We actively encourage D/deaf and disabled applicants. Our board meetings are delivered in English and interpreted into BSL.

We are especially looking for trustees with experience in any of the following:

  • Welsh language
  • Human Resources
  • Marketing
  • Fundraising

But whoever you are and whatever your experience, the thing that’s most important is enthusiasm, energy and the desire to support and make a real difference to the work of Taking Flight as we move forward!

To apply, please contact us in way you feel most comfortable. You can send a CV, or you can write a letter, make a video or record an audio file. You can use English, BSL or Welsh.

Send it to: louise@takingflighttheatre.co.uk  

If you want to ask any questions or need an alternative way to contact us, call or text 07785 947823.

We look forward to hearing from you!

Rhdyn ni’n recriwtio

Mae Cwmni Theatr Taking Flight yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i ymuno gyda’u bwrdd  gweithredol ffyddlon.

Y dyddiad cau ar gyfer cau ar gyfer ceisiadad yw Chwefror y 28ain.

Mae Taking Flight yn gwmni theatr cynhwysol wedi ei leoli yng Nghaerdydd, ac sy’n gwneud cynhyrchiadau proffesiynol gyda pherfformwyr B/byddar, anabl, dall neu gyda nam ar y golwg, ac hefyd rheiny sydd heb anabledd. Mae ein holl weithiau yn cynnwys hygyrchedd wedi ei gorffori yn y gwaith, megis Iaith Arwyddion Prydeinig, capsiynau a Sain Ddisgrifio. Rydym hefyd newydd lawnsio unig theatr ieuenctid yng Nghymru i bobl ifanc B/byddar neu’n drwm eu clyw felly mae’n amser cyffrous i gymeryd rhan yn ein gwaith! 

Mae ymddiriedoliwr yn berson sy’n gofalu am waith elusen, gan wneud yn siwr eu bod yn cyrraedd targedau elusennol ac yn delio gyda phopeth mewn ffordd gyfreithiol a phroffesiynol.

Bydd yr ymddiriedolwyr yn mynychu cyfarfodydd ambell fis er mwyn arolygu, cynllunio a thrafod gwaith yr elusen.

Bwrdd yw’r enw roddir dros grwp o ymddiriedolwyr sy’n gofalu am elusen.

Ni fydd ymddiriedolwyr yn cael eu talu, ond mi fyddaint yn derbyn costau teithio ayyb.

Ar hyn o bryd mae gennym 7 o ymddiriedolwyr ar fwrdd Taking Flight ac rydym yn chwilio am 4-6 yn fwy.

Rydym yn awyddus i dderbyn ac yn annog ymgeiswyr B/byddar ac anabl. Bydd ein cyfarfodydd yn cael eu cyflwyno yn Saesneg a’u cyfieithu i Iaith Arwyddion Prydeinig ar y pryd. 

Rydym yn awyddus i gael ymddiriedolwyr gyda phrofiad o’r canlynol:

  • Yr iaith Gymraeg
  • Adnoddau Dynol
  • Marchnata
  • Codi Arian

Ond pwy bynnag ydych chi, a beth bynnag eich profiad, y peth pwysicaf i ni yw brwdfrydedd, egni a’r awydd i gefnogi ac i wneud gwahaniaeth i waith Taking Flight wrth i ni fwrw ymlaen.

I wneud cais, plis cysylltwch gyda ni drwy’r modd sydd fwyaf cyfforddus i chi. Gallwch anfon CV, neu ysgrifennu lythyr, gwneud fideo neu recordio ffeil sain. Gallwch ddefnyddio Saesneg, Iaith Arwyddion Prydeinig, neu Gymraeg.

Anfonwch at: louise@takingflighttheatre.co.uk 

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau neu angen modd gwahanol i gysylltu gyda ni, ffoniwch neu anfonwch neges destun at 07785 947823

Edrychwn ymlaen i glywed gennych!

TF_logo_black

Taking Flight Theatre
Chapter Arts Centre
Market Rd
Canton, Cardiff, CF5 1QE
029 2023 0020

Youth Theatre meets at:

Wales Millennium Centre
Bute Place
Cardiff, CF10 5AL

Newsletter

Donate

Support Taking Flight  with your generous donation. You can donate securely through our website (below) or send a cheque, payable to Taking Flight Theatre. (If you are a UK taxpayer, please click the Gift Aid option when donating online). Diolch!

Cymraeg
Cymraeg English (UK)
Skip to content